Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Complexe vraagstukken in de sector onderwijs

Vanuit verschillende vaste functies betrokken geweest bij diverse complexe vraagstukken in de sector onderwijs waarbij sprake was van een bestuurlijk en politiek dynamische context met een hoge mate van inhoudelijke complexiteit waar de behoefte bestond aan creatieve oplossingen die wel pasten binnen de gestelde wettelijke en financiële kaders, maar die niet direct voor de hand lagen. 

Recent als extern deskundige aangewezen op grond van art. 164A van de WPO. Opdracht was om een bestuurlijke oplossing te creëren en zo de financiële en onderwijskundige continuïteit voor de leerlingen te waarborgen. Aanleiding vormt veelal een zeer kritisch inspectierapport waarin werd geconstateerd dat er sprake was van wanbeheer. De Inspectie had de regie over de casus overgedragen aan OCW omdat de te nemen maatregelen buiten de bevoegdheid van de Inspectie vielen.